Algemene ledenvergadering

Leden worden uitgenodigd om op maandag 22 november 2021 de algemene ledenvergadering van Onderlinge Uitvaartzorg Noord Veluwe u.a. bij te wonen

Deze zal plaatsvinden in de aula aan de Cotoneasterstraat 2 te Wezep.

De aanvang is 20.00 uur.

 

Agenda algemene ledenvergadering

1. Opening.

2. Vaststelling agenda en mededelingen.

3. Notulen vergadering 9-11-2020.

4. Toelichting financieel verslag 2020 van de vereniging/B.V.. Het financiële verslag ligt een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

5. Decharge verlening bestuur voor gevoerd fi nancieel beleid.

6. Vaststelling contributie per 1 januari 2022 Voorgesteld wordt om de contributie te verhogen met € 0,50 van € 32,50 naar € 33,00.

7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Dhr. A.J. Klein. Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden ingebracht.

8. Voorstel tot statutenwijziging zodat deze voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De voorgestelde wijzigingen liggen een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage. Indien bij stemming het benodigde quotum van het aantal aanwezige leden niet gehaald wordt, zal er op 6 december 2021 opnieuw een ledenvergadering gehouden worden. Deze zal ook plaatsvinden in de aula aan de Cotoneasterstraat 2 te Wezep (Aanvang 20.00 uur).

9. Mededelingen bestuur.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Download flyer